Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

pikacziu
1383 e154
Reposted byloozikerfujitsuhlillyofthevalley

February 23 2014

pikacziu
7708 22fd
Reposted fromadremdico adremdico

February 16 2014

pikacziu
4923 0bae 500
Reposted fromlillyofthevalley lillyofthevalley
pikacziu
4945 44b0 500
Reposted fromlillyofthevalley lillyofthevalley

December 26 2013

pikacziu
2013 c6c0
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
pikacziu
- A ja Cię wyganiałam, a Ty zostałeś. Kazałam Ci spierdalać. Pamiętam,  jak to słowo padło z moich ust. A Ty mimo wszystko zostałeś. Przepraszam.
- Byłaś w takim stanie, że nie kontrolowałaś tego co mówisz. A tam nie byłaś bezpieczna. Nie mogłem Cię zostawić w miejscu, gdzie nie jesteś bezpieczna.
— kocham
Reposted frompsychodelik psychodelik viaresmorse resmorse

November 26 2013

pikacziu
9460 fab7 500
Reposted frommichal341 michal341
pikacziu
pikacziu
7872 a911 500
pikacziu
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej, jedynej kobiety).
Reposted fromnexxt nexxt viamichal341 michal341
pikacziu
Przepraszam, czy ta chusteczka pachnie chloroformem?
— Woodstockowi podrywacze 2013
Reposted fromExfeletes Exfeletes viamichal341 michal341
pikacziu
7141 4cae
Reposted fromdusix dusix viamichal341 michal341
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl